Hjem / Virksomheden BEVI / Privatlivspolitik og integritet / Privatlivspolitik för kontaktpersoner hos leverandører

Privatlivspolitik för kontaktpersoner hos leverandører

1. Inledning

BEVI A/S ("Selskabet") har indgået eller har til hensigt at indgå en aftale med den virksomhed, du repræsenterer ("Leverandøren"). Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som kontaktperson hos leverandøren bliver informeret om, at Selskabet håndterer dine personoplysninger, og at du skal føle dig tryg ved, at behandlingen foretages i overensstemmelse med Persondataforordningen og anden gældende persondatalovgivning. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om kontaktpersoner hos vores leverandører.

Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

BEVI A/S, CVR-nr. 14 70 94 95

Baldersbuen 14, DK-2640 Hedehusene, Tel: +45 39 67 36 05

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger..

3. Personoplysninger, formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

Selskabet behandler følgende personoplysninger om dig:

(a) Navn
(b) Stillingsbetegnelse
(c) Telefonnummer
(d) E-mailadresse

Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig, for at Selskabet kan opfylde aftalen med Leverandøren. Hvis disse oplysninger ikke gives, kan aftalen med Leverandøren ikke opfyldes. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Leverandøren. Dit navn og dine kontaktoplysninger opbevares i vores fortegnelse over kontaktpersoner i det tidsrum, vores aftale med Leverandør løber, eller i en længere periode, hvis vi i øvrigt har behov for oplysningerne i forbindelse med vores aftale med Leverandøren. Hvis din ansættelse hos Leverandøren ophører, eller du i øvrigt ophører med at være Leverandørens kontaktperson, fjerner vi dine oplysninger fra vores fortegnelse over kontaktpersoner.

Dine oplysninger (f.eks. dit navn) kan i forbindelse med Selskabets relation til Leverandøren forekomme i aftaler, korrespondance eller anden dokumentation, som Selskabet er nødt til at opbevare af kommercielle, forretningsmæssige eller juridiske grunde. Oplysningerne opbevares med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at opbevare oplysninger og dokumentation, som har kommerciel, forretningsmæssig eller juridisk betydning for Selskabets virksomhed.

Selskabet kan også opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

4. Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til andre leverandører og partnere. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

5. Hvor behandler vi dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles hovedsagelig inden for EU/EØS, men kan også blive overført til lande udenfor EU/EØS. Selskabet har gennemført passende beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, idet modtageren af personoplysningerne har underskrevet en aftale med visse standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen. En kopi af disse underskrevne standardkontraktbestemmelser kan rekvireres ved at kontakte gdpr@bevi.com.

6. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a) Ret til adgang/registerindsigt

Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b) Rettelse af urigtige oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(c) Sletning af visse oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

(d) Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger

Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger.

(e) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger

Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(f) Klager

Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på gdpr@bevi.com, hvis du vil anmode om registerindsigt, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning..

7. Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger for spørgsmål

For spørgsmål bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com

Politikken blev opdateret:
  • 2019-12-06 Kontakt-e-mail blev opdateret
  • 2019-06-24 Første revision

BEVI vidensbank

BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.

Udforske

Kontakt Danmark

BEVI A/S
Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund

Warehouse/pick up address:
Herstedvang 10. Lager6, DK-2620 Albertslund

Tel | +45 39 67 36 05
Mail | info@bevi.dk